انواع اتصال فشاری

اتصال سه راهی دنده پهلو PD
اتصال سه راهی دنده پهلو PD
اتصال سه راهی Y px
اتصال سه راهی (Y) PX
اتصال سه راهی تبدیلی Y
اتصال سه راهی تبدیل شیلنگ خور PW
اتصال زانویی فیشی PLJ
اتصال زانویی فیشی PLJ
اتصال تبدیل فیشی PIG
اتصال تبدیل فیشی PIG