انواع سیلندر قلمی استاندارد ترمز دار PSN

سیلندر قلمی استاندارد PSN
(ISO 6432)
سیلندر قلمی دوطرفه
PSN
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PSJ
(ISO 6432)
سیلندر قلمی دوسر شفت
PSJ
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PSA
(ISO 6432)
قلمی با کورس قابل تنظیم
PSA
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد– PSP
(ISO 6432)
سیلندر قلمی دو کورس متفاوت
PSP (جهت مخالف)
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد– PST
(ISO 6432)
سیلندر قلمی دو کورس متفاوت
PST (جهت موافق)