انواع سیلندر های کامپکت

سیلندر کامپکت دوطرفه
PDA
سیلندر کم جاگیر استاندارد– PDJ
سیلندر کامپکت دو سر شفت
PDJ
سیلندر کم جاگیر استاندارد – PDB
سیلندر کامپکت با کورس قابل تنظیم
PDB
سیلندر کم جاگیر استاندارد– PDP
سیلندر کامپکت دو کورس متفاوت
PDP (جهت مخالف)
سیلندر کم جاگیر استاندارد– PDT
سیلندر کامپکت دو کورس متفاوت
PDT (جهت موافق)