شیر دستی های پنوماتیک سایز 1/2

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته وسط بسته

PV 5/3-1/2 H.C.H

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه دو حالته فنر برگشت

PV 5/2-1/2 H.SP

شیر دستی 3.8

شیر دستی پنج راهه دو حالته

PSH 210-08

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه دو حالته

PV 5/2-1/2 H

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته وسط بسته نا پایدار

PV 5/3-1/2 H.CX.H

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته وسط باز ناپایدار

PV 5/3-1/2 H.OX.H

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط باز

PV 5/3-1/2 H.O.H