شیر دستی های پنوماتیک سایز 1/2

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط بسته

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه دو حالته فنر برگشت

شیر دستی 3.8

شیر دستی پنج راهه
دو حالته

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه
دو حالته

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته وسط بسته نا پایدار

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته وسط باز ناپایدار

شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط باز