شیر دستی های پنوماتیک سایز 1/4

PV3.2-5.2-G1.4-Lever2

شیر دستی پنج راهه دو حالته
مخصوص

PV 5/2-1/4 A.H.A

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه دو حالته
فنر برگشت

PV 5/2-1/4 H.SP

شیر دستی 3.8

شیر دستی پنج راهه
دو حالته

PSH 210-08

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه
دو حالته

PV 5/2-1/4 H

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط باز ناپایدار

PV 5/3-1/4 H.OX.H

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط بسته

PV 5/3-1/4 H.C.H

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط باز

PV 5/3-1/4 H.O.H

PV3.2-5.2-G1.4-Lever2

شیر دستی پنج راهه سه حالته
مخصوص

PV 5/3-1/4 A.HO.A

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط بسته ناپایدار

PV 5/3-1/4 H.CX.H