شیر دستی های پنوماتیک سایز 1/4

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط بسته

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه دو حالته فنر برگشت

شیر دستی 3.8

شیر دستی پنج راهه
دو حالته

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه
دو حالته

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته وسط بسته ناپایدار

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته وسط باز ناپایدار

1.4 اهرمی جدید

شیر دستی پنج راهه سه حالته
وسط باز