بست دوشاخه سرشفت : Y

بست دوشاخه سرشفت پنوماتیک ظاهر ویژه ای داشته و همین ظاهر خاص این ویژگی را به وجود می آورد که این نوع بست بتواند لوله ها را در زاویه های خاص مورد نظر ثابت نگه دارد .

در صورت نیاز ، با توجه به محیطی که بست دو شاخ مادگی پنوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد می تواند گیره داشته باشد .

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

جهت محکم نمودن این بست در قسمت مورد نظر با زاویه انتخابی ، در بخش پایینی این بست ها پیچ هایی تعبیه شده است .

در استفاده از بست های دوشاخ مادگی در سیلندرهای پنوماتیک قطر سیلندر باید مورد توجه قرار بگیرد تا به بهترین شکل بتواند با سیلندر چفت شود .

بست های دو شاخ مادگی پنوماتیک در انواع سیلندرهای قلمی ، کامپکت و استاندارد قابل استفاده می باشند .

ابعاد ظاهری