بست لولایی : ISDB

لولای دوطرفه قلمی پنوماتیک از دسته تکمیل کننده های پنوماتیک به شمار می آید که به عنوان ابزار جانبی در یک سیستم پنوماتیک محسوب می شوند

اما کاربرد و مصارف فراوانی در این سیستم نیز دارند و بدون استفاده از این ابزار بسیاری از کارهای مرتبط با سیستم پنوماتیک را به بهترین شیوه نمی توان انجام داد.

لولای دو طرفه پنوماتیک جهت مستحکم نمودن سیلندرها از دو جهت مورد استفاده قرار می گیرد، این لولاها به منظور استفاده در سیلندرهای قلمی طراحی شده اند .

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

در یک سیستم پنوماتیک انتقال نیرو را میتوان از وظایف لوله ها ، شیلنگ ها و بست ها به شمار آورد .

کاربرد اصلی بست و یا نگهدارنده ، تثبیت تجهیزات پنوماتیک در یک حالت خاص و معین و یا ثابت کردن تجهیزات کنار یکدیگر و ممانعت از حرکت آن ها می باشد. با توجه به کاربرد ویژه بست ها در سیستم پنوماتیک این ابزار باید از جنس هایی با مقاومت بالا به تولید برسند .

ابعاد ظاهری