بست چشمی  : FI

از جمله ابزار کاربردی و پرمصرف در سیستم پنوماتیک ، تکمیل کننده های پنوماتیک و یا به بیانی دیگر انواع بست های پنوماتیک می باشد .

در یک سیستم پنوماتیک انتقال نیرو را میتوان از وظایف لوله ها ، شیلنگ ها و بست ها به شمار آورد .

کاربرد اصلی بست و یا نگهدارنده ، تثبیت تجهیزات پنوماتیک در یک حالت خاص و معین و یا ثابت کردن تجهیزات کنار یکدیگر و ممانعت از حرکت آن ها می باشد .

با توجه به کاربرد ویژه بست ها در سیستم پنوماتیک این ابزار باید از جنس هایی با مقاومت بالا به تولید برسند .

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

بست چشمی پنوماتیک می باشد که محل نصب آن بر روی شفت سیلندر می باشد که در ابعاد گوناگون به تولید می رسد و باید به نحوی متصل گردد که حرکات و فشارهای جانبی وارده به شفت و سیلندر را بتواند دفع کند . این بست ها در سیلندرهای قلمی ، کامپکت و استاندارد کاربرد دارند .

ابعاد ظاهری