بست کمربندی  : H

بست کمره ای از دسته تکمیل کننده های پنوماتیک بوده که از جمله بست های بسیار پرکاربرد و همچنین با قیمتی نسبتاً مناسب در سیستم های پنوماتیک به شمار می رود .

بست های کمره ای پنوماتیک به شکل مربع بوده و دارای سوراخی بزرگ در وسط می باشد که قطر این سوراخ به اندازه قطر سیلندری است که جهت نگهداری از آن از این بست استفاده می شود .

تکمیل کننده پنوماتیک ( بست های پنوماتیک ) :

همچنین این بست دو پیچ در اطراف خود دارد و در چهار جهت اطراف سوراخ میانی بست نیز قسمت هایی برای تعبیه پیچ به منظور چفت شدن بست به سیلندر نیز در نظر گرفته شده است .

بست های کمره ای پنوماتیک برای استفاده در سیلندرهای استاندارد به کار می رود  و به دو حالت معلق و عمودی قابلیت نگهداری را داشته که این حالت بستگی به کاربرد آن در صنعت دارد .

ابعاد ظاهری