بوستر هیدرونیوماتیک قطر با 160 : PBP

زمانی که نیاز به افزایش فشار کاری و طراحی یک سیستم بی نقص از طریق تولید فشار و فشرده کردن هوا دارید بوسترهای هیدرونیوماتیک گزینه ای مناسب برای شما هستند . این سیستم می تواند با به وجود آوردن پتانسیل مناسب با تمامی بخش های یک سیستم صنعتی به خوبی هماهنگ شده و در جایی که نیاز به تولید فشار می باشد به بهترین نحو این نیاز را برطرف کند.

  • نوع سیال  :                روغن هیدرولیک
  • طریقه نصب :              افقی
  • حجم جابجایی روغن :   220 ∼ 25 cc
اطلاعات فنی :
  • نوع عملکرد :                  دو طرفه
  • حد فشار هوای ورودی:     7 kgf/cm²
  • حد فشار روغن خروجی  :  220 ∼ 70   kgf/cm²
  • حد دمای کاری :              5ºC ∼ +60ºC-
بوستر هیدروپنوماتیک :

صنایع عظیم می توانند با داشتن بوسترهای هیدرونیوماتیک از فشرده کردن هوا به بهترین شکل ، حجم وسیعی از نیازهای خود را برطرف نمایند . این سیستم بینظیر با به وجود آوردن فشاری زیاد و با قدرت فراوان در بخش هایی از صنایع مانند پرچ کاری ، سوراخ کاری و یا مارک زنی بسیار کاربرد داشته و تا حد زیادی قابلیت افزایش کیفیت و عمر مفید دستگاه تولیدی را دارد .