انواع سیلندر قلمی استاندارد بدون ترمز PML

سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PMT
سیلندر قلمی دو کورس متفاوت
PMT ( جهت موافق )
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PMP
سیلندر قلمی دو کورس متفاوت
PMP ( جهت مخالف )
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PMJ
سیلندر قلمی دوسر شفت
PMJ
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PMA
قلمی با کورس قابل تنظیم
PMA
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PML
سیلندر قلمی دو طرفه
PML