سیلندر چرخشی گیره دار PSCC

سیلندر چرخشی گیره دار PSCC-S
سیلندر چرخشی گیره دار(بازوی یک طرفه)
PSCC-S
سیلندر چرخشی گیره دار PSCC-S
سیلندر چرخشی گیره دار(بازوی دو طرفه)
PSCC-D