شیر برقی های پنوماتیک سایز 1/2

PV3.2-5.2-G1.2-double-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

PV3.2-5.2-G1.2-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

888080

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

شیر برقی 5 راهه دو حالته

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

888080

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

PV3.2-5.2-G1.2-double-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

888080

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته

PV3.2-5.2-G1.2-double-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته