شیر برقی های پنوماتیک سایز 1/4

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

PV 5/2-1/4 ER.ER

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

PV 5/2-1/4 ER.SP

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

PSV 220-08

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

PSV 210-08

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

PSV 230-08 O

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

PV 5/3-1/4 ER.O.ER

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته

PSV 230-08 C

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته

PV 5/3-1/4 ER.C.ER