شیر برقی های پنوماتیک سایز 1/4

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته