شیر برقی های پنوماتیک سایز 1/2

PV3.2-5.2-G1.2-double-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

PV 5/2-1/2 ER.ER

PV3.2-5.2-G1.2-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

PV 5/2-1/2 ER.SP

888080

شیر برقی پنج راهه دو حالته دو بوبین

4V 420-15

شیر برقی 5 راهه دو حالته

شیر برقی پنج راهه دو حالته تک بوبین

PSV 410-15

888080

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

4V 430-15 O

PV3.2-5.2-G1.2-double-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط باز

PV 5/3-1/4 ER.O.ER

888080

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته

4V 430-15 C

PV3.2-5.2-G1.2-double-Soneloid-t

شیر برقی پنج راهه سه حالته وسط بسته

PV 5/3-1/2 ER.C.ER