کنترل کننده سرعت هیدرولیکی PHS :

برای یکنواخت نمودن سرعت خطی سیلندرهای نیوماتیک با نصب کنترل کننده هیدرولیکی به موازات سیلندر؛ میتوان سرعت را چه ازجلو و یا عقب قابل کنترل و در برگشت بدون کنترل نمود.

اطلاعات فنی کنترل کننده سرعت :

  • قطر سیلندر :                                               40 ∅
  • کورس :                                                        300 ∼ 50 mm
  • حداکثر نیروی کوپل پنوماتیک  :                     500 kg
  • حد دمای کاری :                                           10ºC ∼ +70ºC-
  • تنظیم سرعت خطی :                                  1000 ∼ 10 mm/min

نقشه محصول