کنترل کننده سرعت هیدرولیکی PHC :

برای یکنواخت نمودن سرعت خطی سیلندرهای نیوماتیک با نصب کنترل کننده هیدرولیکی به موازات سیلندر؛ میتوان سرعت را چه ازجلو و یا عقب قابل کنترل و در برگشت بدون کنترل نمود.

اطلاعات فنی کنترل کننده سرعت :

  • قطر سیلندر :                                               
  • کورس :                                                        
  • حداکثر نیروی کوپل پنوماتیک  :                     
  • حد دمای کاری :                                           
  • تنظیم سرعت خطی :