انواع سیلندر قلمی استاندارد ترمز دار PSN

سیلندر قلمی استاندارد PSN
سیلندر قلمی دوطرفه
PSN
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PSN
سیلندر قلمی دوسر شفت
PSJ
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PSA
سیلندر قلمی با کورس قابل تنظیم
PSA
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد– PSP
سیلندر قلمی دو کورس متفاوت
PSP (جهت مخالف)
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد– PST
سیلندر قلمی دو کورس متفاوت
PST (جهت موافق)