انواع سیلندر پنوماتیک

سیلندر استاندارد
PNC
ISO 6431
کامپکت دوطرفه استاندارد
PVU
کامپکت استاندارد
PDA
سیلندر قلمی استاندارد
PSN
ISO 6432
سیلندر قلمی بدون ترمز
PML
کامپکت راهنما دار
PDAG
کامپکت راهنما دار
PDG
استاندارد راهنمادار
PNG
قلمی استاندارد
PSG
دو طرفه دورانی گشتاوردهنده
PRC
یونیت قفل کننده دسته پیستون
PNL
سیلندرهای هیدرونیوماتیک
PHP
سیلندر دو طرفه گیره ای
PNCC
سیلندر دو طرفه گیره ای
PRCC
سیلندر چرخشی گیره دار
PSCC
گیره های قدرتی پنوماتیک
PPCC
گیره قدرتی پنوماتیک
K-DAC
چرخشی گیره دار هیدرولیک
PNT
چرخشی گیره دار پنوماتیک
PNS
دو طرفه با محافظ شفت
PNB
گیره قدرتی با لوله بیضی
POCC
گیره قدرتی با لوله بیضی
PUCC
انواع سیلندر های استاندارد PNC
انواع سیلندر های قلمی استاندارد (ترمز دار) PSN
قلمی دوسر شفت
PSJ
ISO 6432
قلمی دو کورس متفاوت
PSP (جهت مخالف)
ISO 6432
کامپکت دو کورس متفاوت
PST (جهت موافق)
ISO 6432
X