انواع سیلندر پنوماتیک

سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PML
سیلندر قلمی بدون ترمز
PML
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد – PSN
سیلندر قلمی استاندارد
PSN
سیلندر کم جاگیر استاندارد – PDA
کامپکت استاندارد
PDA
سیلندر دوطرفه کم جاگیر استاندارد – PVU
کامپکت دوطرفه استاندارد
PVU
جک استاندارد PNC
سیلندر استاندارد
PNC
سیلندر دو طرفه دورانی گشتاور دهنده – PRC
سیلندردو طرفه دورانی گشتاوردهنده
PRC
سیلندر پنوماتیک قلمی استاندارد– PSG
سیلندر قلمی استاندارد
PSG
سیلندر پنوماتیک استاندارد راهنمادار (۸۰-۳۲) – PNG
سیلندر استاندارد راهنمادار
PNG
سیلندر چرخشی گیره دار – PSCC
سیلندر چرخشی گیره دار
PSCC
سیلندر کم جاگیر استاندارد– PDG
کامپکت استاندارد
PDG
سیلندر دو طرفه گیره ای – PRCC
سیلندر دو طرفه گیره ای
PRCC
سیلندر دو طرفه گیره ای – PNCC
سیلندر دو طرفه گیره ای
PNCC
سیلندرهای هیدرونیوماتیک PHP
سیلندرهای هیدرونیوماتیک
PHP
یونیت قفل کننده حرکت دسته پیستون
PNL
سیلندر دو طرفه استاندارد همراه با محافظ شفت – PNB
دو طرفه استاندارد با محافظ شفت
PNB
سیلندرهای چرخشی گیره دار پنوماتیک – PNS
سیلندر چرخشی گیره دار پنوماتیک
PNS
سیلندر چرخشی گیره دار هیدرولیک – PNT
سیلندر چرخشی گیره دار هیدرولیک
PNT
گیره های قدرتی پنوماتیک – PPCC
گیره های قدرتی پنوماتیک
PPCC
گیره ها ی قدرتی نیوماتیک با لوله بیضی – POCC
گیره قدرتی نیوماتیک با لوله بیضی
POCC
گیره های ناخنی – PUCC
گیره های ناخنی
PUCC