مجموعه فایل های نقشه سه بعدی محصولات پارس
پرس رومیزی پنوماتیک
نقشه سه بعدی پرس
PNA Series
نقشه سه بعدی پرس
PNP Series
نقشه سه بعدی سیلندر
PNC Series
نقشه سه بعدی سیلندر
PML Series
سیلندر قلمی استاندارد PSN
نقشه سه بعدی سیلندر
PSN Series
نقشه سه بعدی سیلندر
PDA Series
نقشه سه بعدی سیلندر
PHP Series
نقشه سه بعدی سیلندر
PNCC Series
سیلندر دوطرفه گیره ایی PRCC
نقشه سه بعدی سیلندر
PRCC Series
انواع بست ها
نقشه سه بعدی
بست سیلندر