021-46802020
شنبه الی چهارشنبه ( 17:30 / 8 )
سبد خرید

شیر برقی پنوماتیک

در گذشته شیر ها به صورت دستی کنترل میشد. کنترل شیر های دستی به کمک اعمال نیروی بیرونی صورت میگرفت که متاسفانه دقت و سرعت عمل لازم را نداشت . طراحی شیر برقی با هدف های متفاوت و به شکل های متفاوت انجام میشود. بهره گیری از شیر های الکتریکی به طراحان اجازه میدهد که سیستم های کنترل الکتریکی را طراحی کرده و مورد استفاده قرار دهند . دامنه عملکرد شیر های برقی پنوماتیک از 24 تا 220 ولت میباشد که باعث تنوع در شیر برقی میشود .

Previous slide
Next slide

سایز های مختلف شیر برقی پنوماتیک

شیر برقی سایز 1/8
شیر برقی سایز 1/4
شیر برقی سایز 3/8
شیر برقی سایز 1/2

شیر برقی سایز  1/8

PV 3/2.1/8.ER.SP
3 راه 2 حالت تک بوبین
PV 5/2.1/8.ER.SP
5 راه 2 حالت تک بوبین
شیر برقی سه راهه دو حالته دو بوبین 1/8
PV 3/2.1/8.ER.ER
3 راه 2 حالت دو بوبین
شیر برقی 5 راهه 2 حالته دو بوبین 1/8
PV 5/2.1/8.ER.ER
5 راه 2 حالت دو بوبین

شیر برقی سایز  1/4

شیر برقی سایز  3/8

شیر برقی ۵ راهه 2 حالته تک بوبین سایز 3/8
PSV 310-10
5 راه 2 حالت تک بوبین