شما هم میتوانید عضو خانواده پارس پنوماتیک شوید

” تخصص بدون تعهد مانند ماشین بدون فرمان است “
[info_banner_vc use_theme_fonts=”yes” btn_shadow=”shadow” image_id=”19055″ img_radius=”10″ btn_text=”مشاهده” btn_bg=”#01aded” btn_clr=”#ffffff” ribbon_text=”فوری” ribbon_bg=”#dd0000″ pic_size=”150″ pic_height=”200″ btn_hvrbg=”#0084bc” caption_urls=”” caption_url=”” caption_urlss=”” url=”url:https%3A%2F%2Fparspneumatic.co%2F%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25d9%2581%25d9%2586%25db%258c%2F|||”]

نیروی فنی

آشنا با دریل کاری[/info_banner_vc]

[info_banner_vc use_theme_fonts=”yes” btn_shadow=”shadow” image_id=”18837″ img_radius=”10″ btn_text=”مشاهده” btn_bg=”#01aded” btn_clr=”#ffffff” btn_hvrbg=”#0084bc” ribbon_text=”فوری” ribbon_bg=”#dd0000″ pic_size=”100″ pic_height=”200″ url=”url:https%3A%2F%2Fparspneumatic.co%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%2F||target:%20_blank|”]

اپراتور تراشکاری

تراشکاری CNC[/info_banner_vc]

[info_banner_vc use_theme_fonts=”yes” btn_shadow=”shadow” image_id=”18835″ img_radius=”10″ btn_text=”مشاهده” btn_bg=”#6b6b6b” btn_clr=”#ffffff” ribbon_text=”استخدام شد” ribbon_bg=”#777777″ pic_size=”150″ pic_height=”200″ btn_hvrbg=”#6b6b6b”]

نیروی خدمات

نظافت محیط و سالن[/info_banner_vc]